La morfologia i els seus conceptes en l'ensenyament secundari: tractaments habituals / Morphology and its Concepts in Secondary Education: Common Treatments

  • Abelard Saragossà Alba Universitat de València
Palabras clave: ensenyament secundari, morfologia, flexió, accidents gramaticals, classificació universal de les llengües, metodologia de la ciència, articulació doble del llenguatge

Resumen

Este article descriu les anomalies metodològiques més freqüents que apareixen en l’ensenyament secundari quan tracta els conceptes de la morfologia (o flexió, o accidents gramaticals). En la concepció històrica, es reduïx a sis nocions: gènere, nombre i cas (nom); temps i concordança (verb); comparació i concordança (adjectiu). Després d’exposar què tenen en comú les dos maneres d’expressar-los ({pensaré contra I will think}, {longer contra més llarg}), el treball mostra que els manuals actuals contenen dos idees de la morfologia, diferents i incompatibles entre elles: la tradicional i aquella en què el morfema (unitat significativa) implica tota la lingüística excepte el fonema (unitat no significativa).

Este article es complementa amb el de Sara Martínez Fraile, que oferix una alternativa.

Citas

Badia i Margarit, A. M. (1951). Gramàtica històrica catalana. València: Tres i Quatre, 1981.

Badia i Margarit, A. M. (1962). Gramàtica catalana. Madrid: Gredos.

Carbonell, A.; Cassanyes, M.; Costa, A.; Macià, J.; Muñoz, A. M.; Gallart, M. i J. Pellicer (1988). 1 Batxillerat. Llengua i literatura. Alaquàs: Editorial Teide.

DCVB = Alcover, A.M. i F. B. Moll (1926-1968). Diccionari Català-Valencià-Balear. Palma de Mallorca: Ed. Moll, 10 vols.

DGLC = Fabra, P. (1932). Diccionari General de la Llengua Catalana. Barcelona.

DIEC = Institut d'Estudis Catalans (1995). Diccionari de la Llengua Catalana. Barcelona/Palma/València: Edicions 62, segona edició, 2007.

Fabra, P. (1912). Gramática de la lengua catalana. Barcelona: L'Avenç.

Fabra, P. (1918). Gramàtica catalana. Barcelona: Publicacions de l'Associació Protectora de Ensenyança Catalana. Reedició (amb el títol Introducció a la gramàtica catalana) de 1968, per R. Aramon i Serra, Barcelona: Ed. 62.

Fabra, P. (1956). Gramàtica catalana. Barcelona: Teide.

GDLC = Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998.

López, Á. i B. Gallardo (eds.) (2005). Conocimiento y lenguaje. València: Publicacions de la Universitat de València.

Marvà, J. (1932). Curs superior de gramàtica catalana. Nova edició, revisada i ampliada per Eduard Artells, Barcelona: Barcino, 1968.

Moll, F. de B. (1952). Gramàtica histórica catalana. Versió catalana de F. Fabregat, València, 1991.

Moll, F. de B. (1968). Gramàtica Catalana referida especialment a les Illes Balears. Palma: Ed. Moll.

Oliva, E. (2010). Els conceptes sintàctics en l’ensenyament mitjà: alternativa. En M. García et al. (eds.). Interacció comunicativa i ensenyament de llengües (pp. 525-532). València, Universitat de València.

Pruñonosa T., Serra Alegre, M. i E. Serra Alegre (2005). “Las formas del lenguaje”, En Á. López i B. Gallardo (eds.). Conocimiento y lenguaje (pp. 155-215). València: Publicacions de la Universitat de València.

Salvador, C. (1951). Gramàtica valenciana. València: Lo Rat Penat. 17ª ed., València: Eliseu Climent editor, 1995.

Sanchis Guarner, M. (1950). Gramàtica valenciana. València: Torre. Reedició facsímil, Barcelona: Alta Fulla, 1993.

Saragossà, A. (2003). Gramàtica valenciana raonada i popular. Els fonaments. Gandia: CEIC Alfons el Vell. València: Tabarca Llibres, 2005.

Saragossà, A. (2010). Els conceptes sintàctics en l’ensenyament mitjà: estat de la qüestió. En M. García et al. (eds.). Interacció comunicativa i ensenyament de llengües (pp. 565-572). València: Universitat de València.

Valor, E. (1973). Curso medio de gramática catalana referida especialmente al País Valenciano. València: Editorial Gorg.

Valor, E. (1977). Curs mitjà de gramàtica catalana referida especialment al País Valencià. València: 3i4.

Publicado
2015-05-09
Cómo citar
Saragossà Alba, A. (2015). La morfologia i els seus conceptes en l’ensenyament secundari: tractaments habituals / Morphology and its Concepts in Secondary Education: Common Treatments. TEJUELO. Didáctica De La Lengua Y La Literatura. Educación / TEJUELO. Didactics of Language and Literature. Education, 22, 168-190. Recuperado a partir de https://tejuelo.unex.es/article/view/1795
Sección
Artículos