La gestió del contingut en l'escriptura de textos informatius en una aula de primer cicle d'ESO / The Management of Content in the Writing of Informational Texts in a Secondary School Classroom

  • Aina Reig Gascón
Palabras clave: adquisició de la llengua escrita, organització textual, connexió, puntuació, reescriptura, reflexió metalingüística

Resumen

El propòsit d’aquest article és determinar la incidència de les operacions de gestió de la informació, segmentació i connexió en el procés de textualització d’una composició escrita proposada a un grup d’alumnes de 2n d’ESO en el marc d’una seqüència didàctica, amb la voluntat d’assenyalar la repercussió del coneixement gramatical en els fenòmens que basteixen la textualitat.

Citas

Bain, D. i S. Canelas-Trevisi (2004). Utilisation de la grammaire scolaire dans l’enseignement de la rédaction française: analyse de pratiques en classe. Actes du 9e colloque de l’AIRDF. Québec, 26 au 28 août 2004.

Bakhtín, M. (1982). El problema de los géneros discursivos. En Estética de la creación verbal (pp. 248-293). Mèxic D.F.: Siglo XXI.

Beaugrande, R. de. (1982). Psychology and Composition: Past, Present and Future. En M. Nystrand (ed.). What Writers Know (pp. 211-267). Nova York: Academic Press.

Beaugrande, R. de. (1984). Text Production. Towards a Science of Composition. Norwood, Nova Jersey: Ablex.

Bereiter, C. i Scardamalia, M. (1983). Does learning to write have to be so difficult? En A. Freedman; I. Pringle i J. Yalden (eds.). Learning to Write: First Language/ Second Language (pp. 20-33). Londres: Longman.

Bronckart, J.-P. (1985). Le fonctionnement des discours. Lausana: Delachaux et Niestlé, 1985.

Busquets, J. (2009). La puntuació als textos dels alumnes de secundària. Una intervenció didàctica. Articles de Didàctica de la LLengua i la Literatura, 48, 78-95.

Camps, A. (1990). Modelos del proceso de redacción: algunas implicaciones para la enseñanza. Infancia y aprendizaje: Journal for the Study of Education and Development, 49, 3-19.

Camps, A. (1994). L’ensenyament de la composició escrita. Barcelona: Barcanova.

Camps, A. (1997). Escribir. La enseñanza y el aprendizaje de la composición escrita. Signos. Teoría y práctica de la educación, 20, 24-33.

Camps, A. (2011). Intervenció, innovació i investigació. Una relació necessària per a les didàctiques. En J. Vallès; D. Álvarez y R. Rickenmann (eds.). L’activitat docent. Intervenció, innovació, investigació (pp. 115-123). Girona: Documenta Universitària.

Camps, A. i M. Milian (1999). Del texto intentado al texto escrito: formulación oral y reformulaciones del texto en el proceso de redacción en grupo. En Lengua, Discurso, Texto (I Simposio Internacional de Análisis del Discurso) (pp. 2751-2765). Madrid: Visor.

Cuenca, M. J. (2006). La connexió i els connectors. Perspectiva oracional i textual. Vic: Eumo Editorial.

Cuenca, M. J. (2008). Gramàtica del text. Alzira: Bromera.

Hayes, J. R. i L. Flower (1980). Identifying the Organisation of Writing Processes. En L. W. Gregg i E. R. Steinberg (eds.). Cognitive Processes in Writing (pp. 31-50). Hillsdale, Nova Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Hayes, J. R. (2012). Modeling and Remodeling Writing. Written Communication. Annenberg School for Communication and Journalism, 29(3) 369-388. Obtenido de doi: 10.1177/074108831245126

Martlew, M. (ed.) (1983). The Psychology of Written Language: A Developmental Approach. Chichester: John Wiley and Sons.

Milian, M. (2002). Contextes e interaction dans la construction d’une démarche de recherche. En F. Leutenegger i M. Saada-Robert (eds.). Expliquer et comprendre en sciences de l’éducation (pp. 205-225). Brussel•les: De Boeck.

Milian, M. (2012). El model de seqüència didàctica vint anys després. Un model de seqüència vàlid per ensenyar a aprendre i per aprendre a ensenyar. Articles de la Llengua i la Literatura, 57, 8-21.

Ribas, T.; Milian, M.; Guasch, O. i A. Camps (2002). La composición escrita como objeto de reflexión. En J. M. Cots y L Nussbaum (eds.). Pensar lo dicho. La reflexión sobre la lengua y la comunicación en el aprendizaje de lenguas (pp. 167-184). Lleida: Milenio.

Schneuwly, B. (1998). Le langage écrit chez l’enfant. La production des textes informatifs et argumentatifs. París: Delachaux & Niestlé S.A.

Zayas, F. (2012). Los géneros discursivos y la enseñanza de la composición escrita. Revista Iberoamericana de Educación, 59, 63-85. Obtingut de http://www.rieoei.org/rie59a03.pdf

Publicado
2015-05-19
Cómo citar
Reig Gascón, A. (2015). La gestió del contingut en l’escriptura de textos informatius en una aula de primer cicle d’ESO / The Management of Content in the Writing of Informational Texts in a Secondary School Classroom. TEJUELO. Didáctica De La Lengua Y La Literatura. Educación / TEJUELO. Didactics of Language and Literature. Education, 22, 50-70. Recuperado a partir de https://tejuelo.unex.es/article/view/1833
Sección
Artículos